ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0

2 มีนาคม 2561 10:28:42
1069
วันที่ : 2 มีนาคม 2561 10:28:42 | 1069 อ่าน

 

TDGA Transformation

 

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีกรอบการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

 

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำนวัตกรรม (Innovation Base) มาปรับปรุงการให้บริการหรือพัฒนา การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างคุณค่าจากข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล (Open Government) ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


“ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ ซึ่งในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation) พร้อมก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ตามแบบแนวคิดของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล อย่างเช่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย” ดร.พิเชฐ กล่าว

 

ทั้งนี้ TDGA ได้ดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง   


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด TDGA ได้นำ โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำโจทย์จากการบริการจริงมาร่วมปฏิบัติการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ร่วมกันคิดค้นคำตอบและร่วมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End to-end Transformation) โดยใช้หลักการของ Service Design และ Agile Development โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Digital Transformation Program จำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้

- กรมสรรพากร : ระบบเงินบริจาคผ่าน QR CODE (e-donation QR CODE)

- กรมการจัดหางาน : ระบบบริการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ระบบตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนหน่วยบริการผ่าน Mobile Application

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : การอนุมัติให้การส่งเสริมแบบอัตโนมัติ


นอกจากนี้สถาบัน TDGA ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน TDGA มีช่องทางการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายช่องทาง อาทิ e-learning, อบรมร่วมกับหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐอื่น, การจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ, อบรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น

 

                                     *****************************************

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1614332468636388

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER