ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พิกัดน้ำบนแผนที่

12 กุมภาพันธ์ 2558 03:20:07
3213
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 03:20:07 | 3213 อ่าน


 

ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมปี 2555 ชุมชนเสี่ยงสูงต่อภัยแล้ง อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 500 ชุมชนทั่วประเทศ จะได้นำร่องใช้ "มีเดียบ๊อกซ์-แผนที่น้ำในเชิงพื้นที่" สองเครื่องมือหลักที่จะนำไปสู่การเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการป้องกันภัยพิบัติอย่างตรงจุด-ยั่งยืนมีเดียบ๊อกซ์-แผนที่น้ำในเชิง พื้นที่ เป็นสองเครื่องมือหรือแผนปฏิบัติการหลักใน "โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล" ซึ่งเป็นการจัดทำระบบข้อมูลน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหรือระดับชุมชน ระบบพยากรณ์ตลอดจนระบบเตือนภัย เป้าหมายเพื่อลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม


จากธีออสมาถึงแผนที่น้ำ

หลัง จากเหตุการณ์น้ำท่วมปีที่ผ่านมา ซึ่งพบจุดอ่อนของการแก้ปัญหาอยู่ที่ การขาดข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างละเอียด อีกทั้งข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่ไม่ตรงกัน ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จึงสร้างความสับสนให้กับผู้เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำทั้งส่วนกลางและ ระดับท้องถิ่น


จากสภาพจุดอ่อนดังกล่าว รัฐบาลได้มอบหมายสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ให้จัดทำโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ด้วยงบดำเนินการ 20 ล้านบาท ภารกิจหนึ่งของโครงการ คือ การจัดทำแผนที่น้ำระดับชุมชนทั้งสิ้น 500 ตำบลทั่วประเทศ เน้นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดทำข้อมูลและเรียนรู้ปัญหาร่วมกัน


รอ ยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก.กล่าวว่า การจัดทำแผนที่น้ำเชิงพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมลักษณะภูมิประเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ที่นำภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส มาซ้อนทับกับข้อมูลจากกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินและกรมการปกครอง พร้อมทั้งข้อมูลการสำรวจจากภาคประชาชน


ความ ร่วมมือครั้งนี้ทำให้ได้แผนที่น้ำในเชิงพื้นที่เป็นครั้งแรก ที่ให้รายละเอียดที่ตั้งของโครงการชลประทาน โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ สถานีวัดน้ำท่า สถานีวัดน้ำฝน และพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศปรากฏชัดเจนมากขึ้น  แสดงให้เห็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคลองหรือแม่น้ำ


เขา ยังพบข้อสังเกตอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่ละแห่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งยังมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องระบุพิกัดจีพีเอส แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นกลับไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์


"ที่ผ่าน มา อบต. ใช้งบประมาณเพื่อจัดการน้ำเพียง 2% จากงบที่ได้รับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีข้อมูลว่าจะเริ่มต้นจัดการน้ำอย่างไร" รอยลกล่าว


ปัจจุบัน สสนก.ได้สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมกว่า 7,000 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยทดลองทำแผนที่น้ำระดับจังหวัดใน 6 อำเภอ เช่น อ.ชุมพวง นครราชสีมา และ อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ จากนั้นตามแผนระยะยาวจะขยายให้ครอบคลุม 4,000 ตำบลทั่วประเทศ โดยใน ปี 2556 จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก 1,200 ตำบล และปี 2557 เพิ่มเติมอีก 2,300 ตำบล เพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำอย่างตรงจุดและยั่งยืน


มีเดียบ๊อกซ์แจ้งข่าว
นอก จากการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมน้ำแล้ว ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ยังมีเทคโนโลยีแจ้งข่าวติดตามสถานการณ์น้ำ หรือมีเดีย บ๊อกซ์ สำหรับรายงานสถานการณ์น้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง รวมถึงข้อมูลที่ภาครัฐต้องการส่งต่อให้ชุมชนผ่านหน้าจอโทรทัศน์


มี เดีย บ๊อกซ์ ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือเตือนภัย ที่ชุมชนสามารถประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและผลกระทบได้ด้วยตัวเอง จากข้อมูลเตือนภัยส่วนกลางที่อัพเดททุกๆ 15 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 7 วัน ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง ข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวัง การเตือนภัยพายุ ปริมาณน้ำในเขื่อน น้ำในลำคลองและน้ำทะเล ทั้งในรูปของข้อมูลดิบและคลิปวีดิโอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ 3G


ปัจจุบัน ระบบเตือนภัยผ่านมีเดีย บ๊อกซ์ ได้รับความสนใจจาก และจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Province โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จะติดตั้งมีเดีย บ๊อกซ์ใน 500 ตำบลนำร่องในปี 2555 พร้อมกับระบบแผนที่น้ำระดับชุมชน


พร้อมกันนี้ สสนก.ยังร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น จีน เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ จัดทำแบบจำลองและคาดการณ์สภาพอากาศ เพื่อที่จะคาดการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าได้มากขึ้น จากปัจจุบันที่สามารถแจ้งเตือนภัยก่อนเกิดเหตุล่วงหน้าได้ 3 วัน จะขยายเป็น 7 วัน หรือ 1 เดือน ภายใต้ข้อมูลที่แม่นยำสูง


ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/437775

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER