ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563

19 มิถุนายน 2563 08:56:39
13198
วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 08:56:39 | 13198 อ่าน

ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวน ๑,๙๒๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๑๙ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) จังหวัดละ ๒๑ หน่วยงาน รวม ๑,๖๐๙ หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ (Digital Government Awards 2020) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

โดยท่านสามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ท่านหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสำรวจก่อนส่งกลับมายัง สพร. ภายในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของหน่วยงานท่าน จะถูกระบุอยู่ในหนังสือที่ สพร. ส่งไปยังหน่วยงานของท่าน

อนึ่ง สพร. ได้มอบหมายให้บริษัท บลูบิค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท บลูบิค จำกัด ได้ที่ นางสาวภันฑิราภรณ์  หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๔๔๐๓ ๓๘๘๘ นางสาวรวิมน  จางวาง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๔๔๐๓ ๓๗๗๗ นางสาวนวลฉวี  ทองสุกมาก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๒๑ ๔๐๖๖ และนางสาวมนต์สินี  กิตติตระกูลกาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๓๖๕๖ ๔๔๖๕ หรือเจ้าหน้าที่ สพร. ที่ นางสาวอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๑๑๐๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2020@dga.or.th หรือแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2020 และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานในการตอบแบบสำรวจกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน Line ข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน
ในการตอบแบบสำรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชม VDO แนะนำการตอบแบบสำรวจได้ที่นี่

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 2300 ครั้ง
122 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 906 ครั้ง
126 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 652 ครั้ง
163 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 1323 ครั้ง
163 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 1018 ครั้ง
77 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER