ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

เอกสารประกอบการขอความเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/63

21 พฤษภาคม 2563 03:48:52
903
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 03:48:52 | 903 อ่าน

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการสำรวจ
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สพร. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการสำรวจ
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สพร. จึงเห็นควรให้มีการขอความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
แบบสำรวจให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาประเทศ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างแท้จริง โดยมอบหมายให้บริษัท บลูบิค จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการประสานงานและรวบรวมความคิดเห็นดังกล่าว

ในการนี้ สพร. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือผู้แทนจากหน่วยงาน (ที่ สพร. ได้ทำกำหนด) จำนวน ๑ ท่าน กรุณาให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ประจำปี ๒๕๖๓และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ

โดยท่านสามารถระบุความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

และส่งแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นกลับมายัง สพร. ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2020@dga.or.th ภายในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อีกทั้ง ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แทนในการให้ความเห็นของหน่วยงานท่านมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2020@dga.or.th หรือแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2020 ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกต่อไป

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท บลูบิค จำกัด ได้ที่ นางสาวภันฑิราภรณ์  หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๔๔๐๓ ๓๘๘๘ และนางสาวมนต์สินี  กิตติตระกูลกาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๓ ๖๕๖ ๔๔๖๕ หรือเจ้าหน้าที่ สพร. ที่ นางสาวอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๒๖๒ ๓๐๔๒

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 258 ครั้ง
1,000 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 222 ครั้ง
829 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 244 ครั้ง
22 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER