ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

เอกสารประกอบการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/63

21 พฤษภาคม 2563 03:49:03
532
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 03:49:03 | 532 อ่าน

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการสำรวจ
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้กรอบแนวทางการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ สพร. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนาแบบจำลองระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model) ประจำปี ๒๕๖๓ และปรับปรุงแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกัน

บัดนี้ สพร. ร่วมกับบริษัท บลูบิค จำกัด ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (ร่าง) แบบจำลองระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างแท้จริง สพร. จึงเห็นควรให้มีการขอความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกรอบการสำรวจ
และแบบสำรวจ ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสำรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์
ของการศึกษาที่ได้วางไว้ได้อย่างครบถ้วน

ในการนี้ สพร. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐบาลดิจิทัล
ในการให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (ร่าง) แบบจำลองระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ โดยท่านสามารถให้ความคิดเห็นได้โดยการกรอกลงในแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นสำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยขอความอนุเคราะห์ส่งแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นกลับมายัง สพร. ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2020@dga.or.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท บลูบิค จำกัด ได้ที่ นายชาญ  รติรมย์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๖๖๗ ๓๓๒๒ หรือเจ้าหน้าที่ สพร.นางสาวอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๒๖๒ ๓๐๔๒ อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 129 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 125 ครั้ง
23 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
1,000 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER