ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2561

27 กันยายน 2561 01:11:55
8676
วันที่ : 27 กันยายน 2561 01:11:55 | 8676 อ่าน

ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ข้อ ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสำรวจการนำดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 

ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิมคือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเรียนว่า ข้อสั่งการดังกล่าว สอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ สพร. ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๓๐ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) จังหวัดละ ๑๙ หน่วยงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๔ หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น

 

เพื่อให้การสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านทางลิงก์ที่ได้แจ้งในหนังสือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ สพร ๒๕๖๑/ว๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานท่านเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบสำรวจ ก่อนส่งกลับมายัง สพร. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะอำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจฯ อาทิ รายละเอียดโครงการ คู่มือการตอบแบบสำรวจ วิดีโอแนะนำการตอบแบบสำรวจ นิยามศัพท์ เป็นต้น ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ข้อมูลใดๆ เมื่อท่านได้ส่งแบบสำรวจกลับมาแล้ว เว้นแต่เป็นความผิดพลาดจากการประมวลผลของคณะวิจัย

อนึ่ง สพร. ได้มอบหมายให้ บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณภัทรานุจ แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๑๑๑๓ หรือ คุณบดีวุฒิ อูริยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๒๐๐๗  หรือ คุณอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@dga.or.th หรือแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 21 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 963 ครั้ง
657 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 1046 ครั้ง
145 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 859 ครั้ง
570 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 1062 ครั้ง
420 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 1346 ครั้ง
489 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 764 ครั้ง
1,018 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER