ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Readiness)

16 มีนาคม 2561 10:55:07
2303
วันที่ : 16 มีนาคม 2561 10:55:07 | 2303 อ่าน

ความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Readiness)

 

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแทนที่เทคโนโลยี (Digital disruption) ไปสู่รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่งานศึกษาหลายชิ้นยังชี้ให้เห็นถึงอัตราส่วนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับที่ต่ำในบางประเทศ หรือมีการกระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่ เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความไม่สมบูรณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขาดความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ หรือเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น ความไม่พร้อมดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่กีดกันไม่ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ การสร้างความพร้อมด้านดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum ได้จัดทำ การจัดอันดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Networked Readiness Index) เพื่อประเมินแนวโน้มความสามารถในการแสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 139 ประเทศ โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น และแหล่งข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศในการประเมินปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment) ความพร้อม (Readiness) การใช้งาน (Usage) และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Impacts)

 

EU Community Innovation Survey

 

สหภาพยุโรปมีการจัดแผนยุทธศาสตร์ Europe 2020 ซึ่งมีการกล่าวถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาสร้างการจ้างงาน เพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ทำการสำรวจ the Community Innovation Survey เพื่อสำรวจสถานการณ์การใช้นวัตกรรมในภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศในข้อตกลง EFTA และประเทศที่แสดงความจำนงค์เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปบางประเทศ ทุก 2 ปี โดยการสำรวจสะท้อนการใช้นวัตกรรมของวิสาหกิจในประเทศยุโรปในหลายๆ มิติ เช่น พฤติกรรมของวิสาหกิจขนาดต่างๆ ในการใช้นวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรมที่นำมาใช้ และสาเหตุที่ไม่ใช้นวัตกรรม เป็นต้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 551 ครั้ง
908 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 443 ครั้ง
13 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER