ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สถิติภายในประเทศ ประจำปี 2558

12 ตุลาคม 2559 12:46:53
2324
วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 12:46:53 | 2324 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่จะสะท้อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในภาพรวม อันได้แก่

1. ความพร้อมของประชาชนและภาคธุรกิจในการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2. ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและโครงข่าย

3. ความพร้อมของภาครัฐในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

4. งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

5. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

6. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จนถึงประชาชนทั่วไป ในการนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิชาการ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำมาตรการและวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐไทยในอนาคตต่อไป 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER