ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ภาพรวมด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเวทีสากล ประจำปี 2558

30 พฤศจิกายน 2559 06:22:29
4347
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 06:22:29 | 4347 อ่าน

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อันดับสากล

          การติดตามประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีสากลนั้น มีดัชนีชี้วัดเกี่ยวข้องหลายตัว ซึ่งให้มุมมองที่หลากหลายต่อการพัฒนาการของการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บทนี้จึงได้ทำการสรุปรวบรวมตัวชี้วัดที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 13 รายการ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะของตัวชี้วัดได้ทั้งหมด 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) และ การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ Waseda (Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey)  การเปิดเผยข้อมูลในภาครัฐ (Open Data Barometer) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) และดัชนีการเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government Index)

กลุ่มที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index: NRI) ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก (Global Cybersecurity Index)  ดัชนีความพร้อมของการพัฒนา Cloud Computing (Cloud Readiness Index) และดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard)

กลุ่มที่ 3 ประสิทธิภาพและความสามารถทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก (World Competitiveness Scoreboard) ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index) และความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index)

---------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดของตัวชี้วัด (Click เพื่อดูรายละเอียด)

1) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI)

2) การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ Waseda (Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey)

3) การเปิดเผยข้อมูลในภาครัฐ (Open Data Barometer)

4) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index)

5) ดัชนีการเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government Index)

6) ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index: NRI)

7) ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก (Global Cybersecurity Index)

8) ดัชนีความพร้อมของการพัฒนา Cloud Computing (Cloud Readiness Index)

9) ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard)

10) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI)

11) ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก (World Competitiveness Scoreboard)

12) ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index)

13) ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index)

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 27 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 866 ครั้ง
65 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 737 ครั้ง
53 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 743 ครั้ง
329 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1130 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 976 ครั้ง
375 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1019 ครั้ง
394 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 991 ครั้ง
381 KB ดาวน์โหลด
395 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 724 ครั้ง
352 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 688 ครั้ง
429 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 982 ครั้ง
530 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 760 ครั้ง
373 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER