ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนเมษายน

25 มีนาคม 2558 04:56:31
6134
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 04:56:31 | 6134 อ่าน

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE ระดับ IP)

ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๘

โดย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านไอทีเข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณบุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐที่จะมาสนับสนุนการบริการมีไม่ เพียงพอ ยังขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐาน และความรอบรู้ด้านไอที อีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีความพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุคไอทีได้ และด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก้าวหน้าด้านไอทีจึงได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวทันโลก และจัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไอซีทีขึ้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมี ประสิทธิภาพ

 

ดังนั้นการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอซีที Information Technology Professionals Examination (ITPE) จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกล่าวคือเป็นมาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศ ญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งเป็น Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) ในการผลักดันให้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอม รับในระดับภูมิภาค Information Technology Professional Engineering: ITPE โดยภาคีสมาชิก Information Technology Professional Examination Council: ITPEC เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงานไอทีและ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ได้อีกด้วย

 

ดังนั้นด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Government Agency (Public Organization)) หรือเรียกโดยย่อว่า สรอ. (EGA) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็น ความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านไอซีทีจึงได้ร่วมกับสถาบันวิทยา การ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการทดสอบมาตรฐาวิชาชีพด้านไอซีที เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ในการบริหารจัดการงานภาครัฐต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที
 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที
 4. เพื่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘


ประเภทการสอบ

 1. การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอทีขอบเขตความรู้ของการสอบ IP มี ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี
 2. การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) เหมาะสำหรับบุคลกรไอที ที่เรียนสายไอทีโดยตรง ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยเนื้อหาการสอบครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 1. การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอที เหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอที ที่อาจไม่ได้เรียนด้านไอทีโดยตรง
 2. การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) สำหรับบุคลกรไอทีภาครัฐ ที่เรียนสายไอทีโดยตรง เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านไอซีทีระดับสูง

 

แผนการดำเนินงาน

1. ส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 • ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://ega.or.th/training/193 (เปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

 

2. คัดเลือกคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • คัดเลือกผู้สมัครโดยทีมงาน สรอ.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ http://ega.or.th/training/193 วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

 

3. อบรมแนวทางการทำข้อสอบ ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ชั้น ๓ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๒ ๒๙๐๐ ต่อ ๑๔๑๒

 • IT Passport: IP  
 • รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน วันที่ ๒๑- ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  

 

4. กำหนดการจัดทดสอบ

 • IT Passport: IP 
 • รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน วันอาทิตย์ที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 

สถานที่ในการดำเนินงาน

ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ชั้น ๓ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๒ ๒๙๐๐ ต่อ ๑๔๑๒

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ cst@ega.or.th หรือ 080-276 -7779 คุณเอก โอฐน้อย

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 716 ครั้ง
70 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 728 ครั้ง
70 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 744 ครั้ง
50 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER