ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

8 มิถุนายน 2558 10:06:01
5094
วันที่ : 8 มิถุนายน 2558 10:06:01 | 5094 อ่าน

โครงการอบรม

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 2

 

หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ] เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมตลอดถึงการนำไปใช้ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงปฏิบัติตามมติดังกล่าวโดยการจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” ขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาในการอบรม

เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  อบรมทุกวันศุกร์ (ครึ่งวัน)

  • การอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ  จำนวน 9 ครั้ง
  • การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย และสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำนวน 1 ครั้ง (8 วัน)
  • การสัมมนาและมอบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ครั้ง

 

การรับสมัคร

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
  • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร พงศ์วิญญู และ คุณเอก โอฐน้อย 
    โทรศัพท์ 081 985 0471 e-mail: cst@ega.or.th

 

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 772 ครั้ง
273 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 713 ครั้ง
50 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER