ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ 26

25 มีนาคม 2558 04:38:39
7606
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 04:38:39 | 7606 อ่าน

โครงการอบรม

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ 26

 

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ว่าองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับองค์กรก็ตาม แต่หลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ยังขาดการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการบูรณาการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมักจะเป็นในลักษณะที่แต่ละหน่วยงาน ขององค์กรวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ หน่วยงานของตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นหรือความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่คล้ายคลึง กัน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าว ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรของตนเองกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้การใช้สารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศเกิดความซ้ำซ้อน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ขาดการบูรณาการหลายองค์กรไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนที่สอด คล้องกับพันธกิจขององค์กร

 

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer)” โดยรูปแบบของการจัดโครงการจัดทำในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ ทางด้านแผนงานและนโยบาย ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศอีกด้วย

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการนำไอทีมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลด ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น งานด้านกฎหมาย การปรับองค์กร การบริหารจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
 • เพื่อให้ผู้เขารับการฝึกอบรมสามารถกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ CIO (Chief Information Officer) หรือผู้บริหารด้านอื่น เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปแบบการดำเนินโครงการ

บรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่


ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • ยกระดับของผู้เข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการเรียนรู้นโยบายเพื่อการพัฒนางานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รับสมัครจำนวนรุ่นละประมาณ ๕๐ ท่าน 

 

หมายเหตุ:

 • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ CIO ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ผู้เดินทางไม่รับประทานอาหารบางมื้อและไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้

 

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
382 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 797 ครั้ง
55 KB ดาวน์โหลด
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 816 ครั้ง
219 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 841 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
10 MB ดาวน์โหลด
12 MB ดาวน์โหลด
9 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 822 ครั้ง
20 MB ดาวน์โหลด
523 KB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
494 KB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 833 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
16 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
504 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER