ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง "หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ"

25 มีนาคม 2558 05:01:02
3096
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 05:01:02 | 3096 อ่าน

การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing)


เรื่อง “หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ"
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรซอฟต์แวร์เพื่อการบริการภาครัฐ (Government Software as a service : G-SaaS) เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ ให้บริการเพื่อเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ นั้น


ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการจัดงานสัมมนาประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ในการดำเนินงานของ สรอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ต่อไป


วัตถุประสงค์โครงการ
 

  1. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่านได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์     ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ
  2. เพื่อให้หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการมีความโปร่งใส และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน


เป้าหมายโครงการ
จัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน


กลุ่มเป้าหมาย
 

  1. หน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน 200 หน่วยงาน
  2. ผู้พัฒนาซอฟแวร์ของประเทศไทยที่มีความต้องการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ 50 หน่วยงาน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER